07
dec
2020
Nyköping Öster
Sverige
Sweden

 

NYKÖPING ÖSTER ROTARYKLUBBS ÅRSMÖTE 2020

Tid             Måndagen den 7 december 2020 kl 12.00 (digitalt Zoom-möte)

Plats          Se information på hemsidan eller ClubRunner

 

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Godkännande av tid och sätt för kallelsen
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Godkännande av föregående årsmötesprotokoll
 5. Val av två justerare, tillika rösträknare
 6. Val av ordförande vid årsmötet
 7. Val av sekreterare vid årsmötet
 8. Föregående års verksamhetsberättelse
 9. Skattmästarens redovisning av räkenskaperna för verksamhetsåret 2019–2020
 10. Revisorernas berättelse
 11. Beslut om disposition av årets resultat
 12. Beviljande av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019–2020
 13. Val av styrelse för verksamhetsåret 2021–2022
 14. Val av två revisorer samt suppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Anmälan av övriga ämbetsmän kommande år
 17. Fastställande av avgifter för verksamhetsåret 2021–2022
 18. Förslag till verksamhet och budget för verksamhetsåret 2021–2022
 19. Övriga frågor
 20. Årsmötet avslutas

 

Jan-Eric Larsson

President

Nyköping Öster Rotaryklubb